Företagsvärlden upplever en förändring i riktning mot transparens och ansvarsskyldighet. Med implementeringen av en obligatorisk visselblåsarkanal. Dessutom inrättas ett verktyg för att förebygga och upptäcka olagliga handlingar för företag med fler än 50 anställda och andra offentliga och privata organisationer.

Varför är en visselblåsarkanal så viktig?

Det är naturligtvis viktigt att förstå vad som driver

företag


att införa dessa verktyg. Det handlar inte bara om att följa en förordning, utan också om att reflektera genuint

policy för företagens sociala ansvar

.

Den tar också upp en viktig fråga:

Vad är en visselblåsare?

Framför allt spelar dessa visselblåsare en avgörande roll för att upptäcka oegentligheter och därmed för att stärka den organisatoriska integriteten.

Viktiga egenskaper

En visselblåsarkanal är inte bara en elektronisk brevlåda. Dessutom är det en internt informationssystem utformade för att säkerställa konfidentialitet och säkerhet för både den klagande och den svarande. För att vara effektiv måste den vara det:

 • Tillgänglig och enkel: Dessutom är det viktigt att underlätta visselblåsning för att främja upptäckten av oegentligheter.
 • Förhandlas med facklig representation: Det är viktigt att säkerställa representativitet och avtal med arbetstagarna.
 • Försäkring: Konfidentialitet är avgörande. Om du väljer en extern klagomålshantering, Företaget måste se till att det uppfyller alla säkerhetsstandarder.

Obligatoriska krav

Bortsett från dessa egenskaper måste kanalen onekligen:

 1. Tillåt anonym rapportering och säkerställ konfidentialitet.
 2. Aktivera det

  skriftligt klagomål  muntligt

  .
 3. Ha ett
  protokoll
  för användning och ett
  förfarande
  för hantering av klagomål.
 4. Har en sanktionssystem i enlighet med arbetslagstiftningen.
 5. Utbilda personal som ansvarar för att hantera klagomål.
 6. Registrera dig och skicka ett mottagningsbevis inom 7 dagar.
 7. Upprätta ett förfarande för radering av personuppgifter.
 8. Regelbundet granska dess effektivitet.

Ansvarig för kanalen för visselblåsare

Det är absolut nödvändigt att det finns en siffra ansvarig för systemet. Oavsett om det är en enskild person eller ett kollegialt organ måste det vara självständigt och fritt från intressekonflikter. För de företag som har en Compliance officer.

Denna funktion kan tilldelas denna siffra.

Efterlevnad: en kultur av integritet

Införandet av visselblåsarkanaler återspeglar överlag behovet av en kultur av

efterlevnad

i organisationer. Det är dock viktigt att förstå att detta verktyg bara är en del av en övergripande strategi för integritet.

Vare sig för

kommuner

,

yrkesorganisationer


eller till och med för

eller till och med för att fördöma penningtvätt, målet är detsamma


målet är detsamma: att främja integritet, öppenhet och ansvarighet.

Slutsats

Sammanfattningsvis är ett korrekt genomförande av en

visselblåsarkanal

inte bara säkerställer efterlevnad av lagar och regler utan även stärker kulturen av integritet och transparens i organisationer.

Viktigast av allt är attfrånvaro av eller brister i dessa kanaler kan leda till påföljder för bestraffningar.

Relaterade ämnen

trusty dashboard. Canal de denuncias

Trusty Free
Gratis programvara för visselblåsare

Säker efterlevnad av EU:s direktiv om visselblåsare och USA:s lagstiftning om visselblåsare.

Direkt. Försäkring. Inga komplikationer.


FÅ Trusty Free!

Du kan också registrera dig för Trusty direkt via WordPress:


wordpress whistleblower hotline