Politiska partier måste garantera integriteten och öppenheten i sina organisationer, eftersom de är grundläggande för att bygga ett mer rättvist samhälle. Inrättandet av en intern visselblåsarkanal i dessa enheter underlättar tidig upptäckt och förebyggande av olagligt beteende, såsom klientelism, slöseri med offentliga medel, oegentlig finansiering och andra korrupta metoder.

Varför är en visselblåsarkanal nödvändig i politiska partier?

Det är organisationernas plikt, inte bara

företag

tillhandahålla mekanismer så att alla personer, oavsett om de är interna eller externa till organisationen, kan rapportera oetiska eller olagliga metoder. I det specifika fallet med politiska partier i Spanien är denna skyldighet ännu mer uttalad på grund av den offentliga finansiering de erhåller.

En adekvat och effektiv visselblåsarkanal är inte bara ett svar på en policy för

policy för företagens sociala ansvar.

Det ligger också i linje med begreppet whistleblowing och ger skydd åt dem som beslutar sig för att lämna in ett klagomål.

Regler och efterlevnad

Lagen om skydd för visselblåsare vid korruption, som införlivar följande i Spanien direktivet om visselblåsning är den som kommer att reglera dessa visselblåsarkanaler.

Denna lag kommer inte bara att underlätta rapportering av beteenden som strider mot de politiska partiernas interna regler, utan även sådana som strider mot externa regler.

Därför kommer det att vara viktigt att ha ett

dataskyddsombud (DPO) och att följa

och att följa

efterlevnadsprogram

för att säkerställa korrekt hantering av data och förfaranden.

Införande av klagomålskanalen för politiska partier

För att skapa en effektiv klagomålskanal är det viktigt att beakta följande punkter:

  1. Kommunikationssätt för klagomål: Oavsett om det är digitalt, via telefon eller post, måste det garantera dataskydd och möjliggöra anonyma klagomål.
  2. Utnämning av en ansvarig person: Denna person eller grupp måste vara oberoende och fungera som länk mellan kanalen och partiledningen.
  3. Upprätta tydliga regler: Ta fram en förordning som definierar vad som kan rapporteras, vem som kan rapportera det och hur det ska hanteras.
  4. Process: Utforma ett åtgärdsprotokoll när klagomålet har mottagits för att säkerställa snabba och effektiva svar.
  5. Publicitet: Publicera kanalens existens både internt och externt.

Slutsats

Införandet av en klagomålskanal i de politiska partierna är en nödvändig åtgärd för att stärka demokratin, främja öppenhet och återställa medborgarnas förtroende.

Relaterade ämnen

Programa de compliance. Canal de denuncias

Trusty Free
Gratis programvara för visselblåsare

Säker efterlevnad av EU:s direktiv om visselblåsare och USA:s lagstiftning om visselblåsare.

Direkt. Försäkring. Inga komplikationer.


FÅ Trusty Free!

Du kan också registrera dig för Trusty direkt via WordPress:


wordpress whistleblower hotline