Figuren av den visselblåsare även känd som whistleblower, har fått stor betydelse i världen av

efterlevnad

särskilt i affärssammanhang. Denna roll, även om den är viktig, står också inför utmaningar, främst när det gäller det skydd som ges till den enskilde.

Vem är en visselblåsare?

A visselblåsare är en person som upptäcker olagliga handlingar eller oriktigt beteende inom sin organisation, oavsett om det är ett företag, en offentlig enhet eller en annan institution. Denna rapport kan göras internt, om företaget har en lämplig

lämplig kanal för visselblåsning

, samt externt genom media eller och externt genom media eller behöriga myndigheter.

Det är viktigt att skilja mellan ett klagomål och en rapport. Medan klagomål i allmänhet kräver identifiering av den person som gör anspråket,

system för efterlevnad

tillåter, och ibland uppmuntrar, att rapporter lämnas anonymt.

Betydelsen av visselblåsare

Dessa varnare är viktiga för företag
företag
eftersom de gör det möjligt att tidigt upptäcka olagliga eller kontraproduktiva handlingar och därmed undvika eventuella sanktioner och skador på organisationens rykte. I samhället har visselblåsare spelat en avgörande roll för att avslöja korruption, missbruk och andra oegentligheter.

Beslutet att rapportera är dock inte lätt att fatta. Visselblåsare utsätts ofta för repressalier, från uppsägning till hot. Det är här

lagar för skydd av visselblåsare träder i kraft

som syftar till att garantera säkerhet och konfidentialitet för visselblåsare.

Vilket rättsligt skydd finns?

I Europa

direktivet om visselblåsare

fastställs t.ex. skyddsåtgärder för dessa visselblåsare. Bland dessa finns det obligatoriska genomförandet av en rapporteringskanal i organisationer med fler än 50 anställda, samt förbudet mot repressalier mot dem. Denna lag är nödvändig för att säkerställa att visselblåsare får det stöd de behöver för att rapportera oegentligheter utan rädsla för repressalier.

För att säkerställa att en organisation uppfyller dessa krav är det tillrådligt att välja en

specifik programvara för visselblåsarkanalen

. Dessa verktyg garanterar viktiga aspekter som informanternas konfidentialitet och möjliggör anonym rapportering.

Slutsats

Visselblåsarens roll är avgörande för att garantera integritet och öppenhet i organisationer. Deras rättsliga skydd är en grundläggande del av främjandet av en miljö där människor känner sig trygga med att rapportera missförhållanden.

Relaterade ämnen

trusty report whistleblowing

Trusty Free
Gratis programvara för visselblåsare

Säker efterlevnad av EU:s direktiv om visselblåsare och USA:s lagstiftning om visselblåsare.

Direkt. Försäkring. Inga komplikationer.


FÅ Trusty Free!

Du kan också registrera dig för Trusty direkt via WordPress:


wordpress whistleblower hotline