Den spanska

spanska lagen om visselblåsning

kräver att företag inkluderar en intern visselblåsarkanal i händelse av en olaglig handling som inträffar inom företagets lokaler.

Varför ett system för whistleblowing?

Enligt artikel 8 i Whistleblowing Act ska det utses en

systemansvarig

. Hädanefter för visselblåsarkanalen, som kan vara en fysisk person eller ett kollegialt organ. För det andra måste företaget utse en av sina anställda som ansvarig för att hantera och behandla kommunikationen. Med det kollegiala organet i händelse av att ett klagomål registreras.

Den spanska visselblåsarlagen klargör att, när det gäller ett företag inom den privata sektorn, systemchefen. På samma sätt ska en fysisk person eller den enhet till vilken den ansvariga kollegiala enheten har delegerat sina funktioner vara chef för enheten.

När det gäller företagsgrupper fastställer lagen å andra sidan regler om systemansvariga. Det kan antingen vara en person för hela koncernen eller en person för varje företag i koncernen.

Utnämning av ansvarig för visselblåsarsystemet

Systemansvarig måste agera fritt och utan påtryckningar eller mandat från någon kollega i hans eller hennes företag. Om en koncern har flera systemansvariga får de skicka relevant information till varandra helt fritt, för att klagomålsbehandlingen ska fungera korrekt, så länge de respekterar integriteten i sin kommunikation.

Det är viktigt att komma ihåg att utnämningar och uppsägningar av systemansvariga måste anmälas till den

Oberoende myndighet för skydd av visselblåsare

eller, i förekommande fall, till myndigheter och andra organ i regionerna, med angivande av skälen till utnämningen eller avskedandet.

I de enheter eller organ där en person som ansvarar för funktionen för

efterlevnadsfunktionen

eller för hanteringen av integritetspolicyer redan har utsetts, kan denna medarbetare utses till systemansvarig om han/hon uppfyller de krav som anges i den spanska lagen om visselblåsning.

Uppgifter för chefen för systemet för visselblåsning

På så sätt kommer denna person att behöva uppfylla vissa skyldigheter, särskilt när ett internt whistleblowingklagomål hanteras:

  • Skicka ett mottagningsbevis till visselblåsaren inom den tid som krävs enligt lag.
  • Svar på vad som framkommit under undersökningen.
  • Bevara alltid visselblåsarens konfidentialitet, även när det gäller företagets ledningsorgan.
  • Upprätthålla kommunikation med visselblåsaren om ytterligare information krävs om de faktiska omständigheterna i klagomålet.
  • Informera visselblåsaren om hans eller hennes rättigheter och vilka åtgärder han eller hon kan vidta för att skydda sina rättigheter inom företaget.
  • Respektera alltid presumtionen om oskuld och de berörda personernas heder.
  • Vidarebefordra all relevant information till åklagarmyndigheten omedelbart när fakta kan tyda på en brottsanklagelse. Om de faktiska omständigheterna påverkar Europeiska unionens ekonomiska intressen, skall ärendet hänskjutas till Europeiska åklagarmyndigheten.

Relaterade ämnen

trusty report whistleblowing

Förtroendefri
Gratis programvara för visselblåsare

Säker efterlevnad av EU:s direktiv om visselblåsare och USA:s lagstiftning om visselblåsare.

Direkt. Försäkring. Inga komplikationer.


FÅ Trusty Free!

Du kan också registrera dig för Trusty direkt via WordPress:


wordpress whistleblower hotline