Den kanal för klagomål har etablerat sig som ett viktigt verktyg för att bekämpa olagliga handlingar, särskilt penningtvätt, i företag och organisationer. I detta sammanhang kommer vi att undersöka hur dessa plattformar fungerar och deras förhållande till regelefterlevnad.

Kanal för visselblåsare: Vakthund för bekämpning av penningtvätt.

Whistleblowingkanaler har visat sig vara ett viktigt verktyg för att förebygga och tidigt upptäcka potentiella penningtvättsbrott. Som ett resultat av
EU:s direktiv om visselblåsning
har stärkt sin reglering, särskilt i

Lag om skydd för visselblåsare


i Spanien.

Om dessa kanaler används effektivt kan enskilda personer rapportera olagliga handlingar anonymt, vilket garanterar deras säkerhet och att deras identitet förblir konfidentiell.

Dessa faktorer är väsentliga för
de som känner till dålig praxis inom ett företag
praxis inom ett företag uppmuntras att rapportera dem.

Regler och berörda företag

De viktigaste lagarna som reglerar visselblåsarkanalen och dess förhållande till penningtvätt i Spanien är
Lag 2/2023
och lag 10/2010. Det är också viktigt att nämna

skyldighet att ha ett dataskyddsombud, vilket är relaterat till skyddet av


som är relaterat till skyddet av information och data från visselblåsare.

När det gäller företag är det inte bara de inom finanssektorn som är skyldiga att ha en visselblåsarkanal. Sedan lagstiftningen trädde i kraft omfattar detta
företag med 50 eller fler anställda
,
stiftelser
offentliga förvaltningar, bland andra.

Väsentliga egenskaper hos visselblåsarkanalen

För att en klagomålskanal ska vara effektiv och uppfylla gällande regler måste den:

  1. Vara lättillgänglig.
  2. Säkerställ konfidentialitet och, om nödvändigt, anonymitet.
  3. Ha en person som ansvarar för klagomålskanalen och övervakar dess funktion.
  4. Att vara i linje med dataskyddsbestämmelser.
  5. Framför allt ska du möjliggöra kontinuerlig kommunikation med den klagande.

Anpassning till nya bestämmelser

Med tanke på den nya lagen 2/2023 måste företagen se över och anpassa sina visselblåsarkanaler för att säkerställa att de uppfyller de nya bestämmelserna. Detta undviker inte bara eventuella

sanktion.

Eftersom detta inte bara undviker eventuella sanktioner, utan också stärker företagets integritet och rykte.

Slutsats

Med tanke på den växande betydelsen av att upprätthålla en transparent och etisk verksamhet i näringslivet är verktyg som visselblåsarkanalen oumbärliga. De bidrar inte bara till att förhindra ekonomiska brott som penningtvätt, utan stärker också organisationens kultur och rykte.

Relaterade ämnen

Canal de denuncias

Trusty Free
Gratis programvara för visselblåsare

Säker efterlevnad av EU:s direktiv om visselblåsare och USA:s lagstiftning om visselblåsare.

Direkt. Försäkring. Inga komplikationer.


FÅ Trusty Free!

Du kan också registrera dig för Trusty direkt via WordPress:


wordpress whistleblower hotline