Att ha en lämplig rutin för visselblåsarkanaler på plats är avgörande för att säkerställa transparens och regelefterlevnad i

företag

. Genomförandet och utarbetandet av detta protokoll ger dock upphov till tvivel. Särskilt när bestämmelserna inte innehåller några detaljer om registrering eller anmälan till behöriga myndigheter. Låt oss se hur man skapar detta viktiga verktyg för

policy för företagens sociala ansvar

och säkerställa dess effektivitet.

Vad är protokollet för visselblåsarkanalen?

Visselblåsarkanalen är ett verktyg som gör det möjligt att lämna in klagomål eller rapporter om oegentligheter eller bristande efterlevnad inom en organisation. Det är en väg som garanterar konfidentialitet för rapportören, ofta kallad en ’.visselblåsare’ eller informatör. Denna kanal regleras av Lag 2/2023 som fastställer behovet av ett internt informationssystem i företag med mer än 50 anställda. Framför allt är det viktigt att upprätta en tydlig rutin för visselblåsarkanaler för att följa regelverket.

Utarbetande av protokollet

För att skapa en effektiv visselblåsarkanal är det först och främst viktigt att besluta om hur den ska implementeras. Lagen om Lagen om skydd för visselblåsare om korruption anger att ledningsorganet är ansvarigt för detta beslut. När den väl har tagits är det viktigt att utforma kanalen med hänsyn till sekretess. Viktigast är metoden för att presentera informationen och lämpligt skydd för uppgiftslämnaren.

Valet mellan en intern eller extern rapporteringskanal är fritt. Vissa organisationer kan dock välja en

extern kanal för klagomål

för att säkerställa opartiskhet och dataskydd, särskilt inom ramen för

dataskyddsombudet (DPO) och

Compliance officer.

Protokollets innehåll

Protokollet måste vara tydligt och specifikt:

  • Inledning: Företagsnamn, regelverk och skäl för implementering.
  • Syfte: Syftet med kanalen.
  • Tillämpningsområde: Definition av vem den är tillämplig på.
  • Garantier: Skydd för både visselblåsaren och den rapporterade.
  • Förfarande: Detaljer om hur klagomål lämnas in, behandlas och utreds.

En viktig del av detta protokoll är

Ansvarig för hanteringen

autonom person som ser till att kanalen fungerar korrekt.

Spridning och registrering

Även om ett officiellt register inte krävs, anger lag 2/2023 att det är nödvändigt att ha ett internt register över den mottagna informationen. Dessutom måste protokollet vara tillgängligt för alla anställda och intressenter.

Slutsats

Slutligen är transparens och efterlevnad avgörande i den moderna eran. En effektiv implementering av en visselblåsarkanal säkerställer att företagen inte bara följer reglerna utan också skyddar dem som försöker göra det rätta.

Relaterade ämnen

eu whistleblower directive

Trusty Free
Gratis programvara för visselblåsare

Säker efterlevnad av EU:s direktiv om visselblåsare och USA:s lagstiftning om visselblåsare.

Direkt. Försäkring. Inga komplikationer.


FÅ Trusty Free!

Du kan också registrera dig för Trusty direkt via WordPress:


wordpress whistleblower hotline