Införandet av en intern kanal för klagomål från visselblåsare spelar en viktig roll för att främja affärsetik och öppenhet i organisationer. I en koncern, där olika företag samarbetar och delar på resurser, blir det ännu viktigare att hantera intern visselblåsning på ett korrekt sätt.

Organisationsstrukturer kan vara komplexa, med flera enheter som verkar under en holding-enhet. En sådan situation kan öka sannolikheten för oegentligheter eller bedrägerier. Ett effektivt internt förfarande för visselblåsning bör vara tydligt, tillgängligt och konfidentiellt. Den bör göra det möjligt för institutioner och deras dotterbolag att utreda olagliga handlingar. Utöver detta bör visselblåsarens konfidentialitet och integritet alltid skyddas.

Även om regleringen av whistleblowingkanaler har en europeisk rättslig grund, reglerar varje land specifikt dessa situationer i företagsgrupper, så att det i vissa länder är holdingbolaget i en företagsgrupp som måste godkänna en allmän intern whistleblowingpolicy.

Samordning mellan de olika enheterna i en koncern är avgörande för att säkerställa att interna klagomål om visselblåsning hanteras effektivt och konsekvent i alla koncernföretag. I vilket fall som helst bör en koncern beakta följande aspekter för en korrekt hantering av intern visselblåsning.

Hur ska klagomål från whistleblowers hanteras i koncerner?

Gemensamma riktlinjer och förfaranden: Det är fördelaktigt för alla koncernbolag att anta gemensamma riktlinjer och rutiner för intern visselblåsning. Detta säkerställer enhetlighet i hanteringen och behandlingen av klagomål om visselblåsning.

Centraliserad samordning: Överväg att inrätta en centraliserad samordningsenhet för att övervaka interna klagomål inom koncernen. Detta kan vara särskilt användbart i stora och diversifierade företagsgrupper.

Intern kommunikation: Intern kommunikation är avgörande. Därför bör anställda i alla koncernföretag vara medvetna om rapporteringskanalerna och hur deras rapporter kommer att hanteras.

Konfidentialitet och integritet: Oavsett vem som hanterar visselblåsarrutinerna måste visselblåsning genomföras på ett sätt som säkerställer visselblåsarens anonymitet och att de rapporterade uppgifterna behandlas konfidentiellt.

Hanteringen av intern whistleblowing inom en koncern är en viktig del i främjandet av affärsetik och öppenhet. Detta gäller särskilt för koncerner med kontor i olika länder. Samordning är avgörande för att säkerställa en konsekvent och effektiv förvaltning i alla koncernföretag.