Införandet av en visselblåsarkanal visselblåsarkanal har blivit ett viktigt verktyg i många organisationers compliance-arkitektur. Den fungerar inte bara som en proaktiv åtgärd för att upptäcka dålig praxis och undvika framtida problem, utan avsaknaden av den kan också leda till allvarliga sanktioner, ryktesrisker och ekonomiska konsekvenser.

Finansiella påföljder

Underlåtenhet att ha en visselblåsarkanal kan leda till påföljder, beroende på jurisdiktion och

bestämmelser.

  • Minimistraff: Böter på mellan 6 000 och 60 000 euro, i allmänhet tillämpliga för mindre brister eller avsaknad av inledande implementering.
  • Måttliga: 60 000 till 600 000 euro, dessa påföljder tillämpas när företaget har en kanal, men inte följer ledningsstandarder, klagomålshantering eller skydd för visselblåsare.
  • Allvarliga: Dessa påföljder överstiger 600 000 euro och åläggs företag som. Trots varning eller tidigare påföljd fortsätter att inte följa reglerna eller underlåter att vidta korrigerande åtgärder.

Ryktesrisker

Utöver de ekonomiska påföljderna kan avsaknaden av en visselblåsarkanal allvarligt skada ett företags image. Övergripande i en värld där öppenhet och

företagsansvar

värdesätts. Framför allt kommer organisationer som inte erbjuder en säker plats för visselblåsning att betraktas med misstänksamhet av kunder, investerare och samhället i stort.

Indirekta ekonomiska förluster

En direkt ekonomisk påföljd är skadlig, men de indirekta konsekvenserna kan vara ännu värre. Företag som står inför en skandal på grund av brist på lämpliga visselblåsare lämpliga mekanismer för visselblåsning kan uppleva en nedgång i värdet på sina aktier. Dessutom förlust av kunder och kontrakt samt ytterligare juridiska kostnader.

Rättsliga risker

Viktigast av allt är avsaknaden av en lämplig kanal för visselblåsare kan leda till stämningar och rättstvister. Företag utsätts för rättsliga förfaranden som inte bara medför kostnader, utan också tid och arbete för deras juridiska team.

Slutsats om sanktioner

Att införa en visselblåsarkanal är inte bara ett alternativ, det är en nödvändighet

ett absolut behov

. Det skyddar inte bara företaget från ekonomiska påföljder, utan stärker också dess image och trovärdighet på marknaden. På Trusty erbjuder vi compliance-tjänster som hjälper dig att implementera och hantera din visselblåsarkanal och därmed minimera de ovannämnda riskerna.

Relaterade ämnen

eu whistleblower directive

Trusty Free
Gratis programvara för visselblåsare

Säker efterlevnad av EU:s direktiv om visselblåsare och USA:s lagstiftning om visselblåsare.

Direkt. Försäkring. Inga komplikationer.


FÅ Trusty Free!

Du kan också registrera dig för Trusty direkt via WordPress:


wordpress whistleblower hotline