Dagens företag står inför utmaningen att upprätthålla höga etiska och efterlevnadsmässiga standarder. I denna tid av öppenhet och ansvarsskyldighet har inrättandet av en obligatorisk visselblåsarkanal blivit en nödvändighet

en nödvändighet

för många organisationer, särskilt de som har en stor personalstyrka eller omfattas av särskilda regler.

Vad är en visselblåsarkanal?

Detta är ett sätt för anställda, medarbetare och i vissa fall tredje part att konfidentiellt och, om de så önskar, anonymt rapportera oegentligheter, tjänstefel eller överträdelser av reglerna på arbetsplatsen. Kärnan i dessa kanaler är också att säkerställa skydd för visselblåsare. Samtidigt ofta hänvisat till som ”skydd för visselblåsare och se till att problem uppmärksammas och åtgärdas på lämpligt sätt.

Vem behöver implementera en visselblåsarkanal?

Det bör klargöras att det inte finns någon särskild sanktion för att inte ha infört visselblåsarkanalen. Företag med 50 eller fler anställda är dock enligt lag skyldiga att ha en sådan mekanism på plats. Dessutom är det nödvändigt för de organisationer som omfattas av vissa bestämmelser. Underlåtenhet att följa denna förordning kan betraktas som ett brott mot lagen, vilket kan leda till påföljder.

Mål för den obligatoriska visselblåsarkanalen

Huvudsyftet är att möjliggöra uttryckligen Identifiering och lösning av oegentligheter eller överträdelser i organisationerna. Den garanterar också skydd av uppgiftslämnare, bevarar deras identitet och underlättar mottagande och behandling av anonyma klagomål.

Företagen måste vara medvetna om att ett internt
internt informationssystem
inte bara är en rättslig skyldighet i många fall, utan också en god

god praxis för företagens sociala ansvar.

Hur kan vi hjälpa dig?

Från Trustyvi inbjuder dig att implementera vårkostnadsfria klagomålskanal för att på så sätt följa regelverket.

Slutligen, kom ihåg att underlåtenhet att följa de relevanta bestämmelserna kan leda till höga böter.

Relaterade ämnen

trusty whistleblowing law free solution canal de denuncias
kanal för obligatorisk rapportering

Trusty Free
Gratis programvara för visselblåsare

Säker efterlevnad av EU:s direktiv om visselblåsare och USA:s lagstiftning om visselblåsare.

Direkt. Försäkring. Inga komplikationer.


FÅ Trusty Free!

Du kan också registrera dig för Trusty direkt via WordPress:


wordpress whistleblower hotline