Integritetspolicy

Vänligen läs denna Integritetspolicy (”Integritetspolicy”) noggrant eftersom den beskriver hur Trusty AG (”Trusty” ”vi” eller ”oss”) använder dina personuppgifter. Eller personuppgifter i samband med vår visselblåsarlösning och andra lösningar som vi kan tillhandahålla (nedan kallade ”tjänsterna”). Vi kan komma att ändra denna policy från tid till annan, så kontrollera vår webbplats från tid till annan för eventuella uppdateringar. Om vi gör väsentliga ändringar i hur vi använder dina personuppgifter kommer vi att bekräfta detta i denna integritetspolicy eller på annat sätt på vår webbplats, eller genom att skicka ett e-postmeddelande till din e-postadress som vi har tillgång till. Om du har några frågor om denna integritetspolicy, vänligen kontakta oss via kontaktuppgifterna nedan:

Bösch 82, 6331 Hünenberg, Schweiz

+41 76 8053278 hello@trusty.report

Denna Integritetspolicy gäller för våra kunder som är fysiska personer och alla fysiska personer som är associerade med våra kunder. Såsom deras anställda, agenter, direktörer eller liknande personal. Vem som fungerar som kontaktpunkt för oss och det gäller även våra webbplatsbesökare. Även alla andra registrerade vars personuppgifter vi kan komma att behandla som personuppgiftsansvarig med undantag för våra anställda (”individer”, ”du” eller ”din”).

Denna integritetspolicy GÄLLER dock INTE för visselblåsare och personuppgifter eller information som rör visselblåsarrapporter. Eller några andra personuppgifter eller information som är en del av visselblåsarlösningen. Eller andra lösningsplattformar som tillhandahålls av oss där vi agerar som personuppgiftsbiträde eller tjänsteleverantör, beroende på vad som är tillämpligt.

1. ÖVERSIKT

I enlighet med EU:s allmänna dataskyddsförordning (”GDPR”) och alla andra tillämpliga brittiska lagar. I likhet med Storbritanniens GDPR gäller denna integritetspolicy för de situationer där Trusty är personuppgiftsansvarig för dina uppgifter.

Denna sekretesspolicy gäller när Trusty agerar som ett företag, i linje med CCPA och andra amerikanska sekretesslagar.

Det är relevant enligt California Consumer Privacy Act och relaterade amerikanska sekretessbestämmelser.

 

2. GRUNDEN FÖR BEHANDLINGEN AV DINA UPPGIFTER

2.1 Vi behandlar dina personuppgifter som en del av att ingå ett avtal om tillhandahållande av Tjänsterna och fullgöra ett sådant avtal med dig.

2.2 Vi behandlar vidare dina personuppgifter baserat på vårt berättigade intresse att kommunicera i samband med tillhandahållandet av Tjänsterna, för marknadsundersökningar, direktmarknadsföring och för att göra/försvara oss mot anspråk.

2.3 Vi kan be om ditt samtycke i andra fall där vi behandlar dina uppgifter, som till exempel om vi avser att använda cookies som inte är absolut nödvändiga. Sådant samtycke kan när som helst återkallas genom att kontakta oss på hello@trusty.report. Observera att återkallelse av samtycke inte påverkar lagligheten av behandling som grundar sig på samtycke före återkallelsen. 2.4 Vi kan också komma att behandla dina personuppgifter om det krävs för att följa en rättslig förpliktelse. Eller lagstadgade skyldigheter som vi kan bli föremål för.

 

3. INSAMLAD INFORMATION OCH KÄLLOR

 3.1 Dina uppgifter kan samlas in direkt från dig eller din enhet om du besöker vår webbplats eller kontaktar oss direkt eller via andra personer, t.ex. dina arbetskollegor eller våra andra affärspartners och entreprenörer. Det kan vidare erhållas via öppna internetkällor.

3.2 De uppgifter som samlas in kan innehålla identifierare, såsom namn och kontaktuppgifter som e-post eller telefon, yrkes- eller anställningsrelaterad information som titel och arbetsgivare, plats, webbplats. Även kommersiell information om du har köpt produkter eller tjänster från oss. Andra uppgifter kan samlas in direkt från dig om du lämnar dem till oss.

3.3 När du besöker vår webbplats kan vi samla in identifierare och information om internet- eller annan elektronisk nätverksaktivitet genom användning av cookies. Till exempel uppgifter om hur du kommer åt och använder våra webbplatser, såsom din IP-adress (Internet Protocol), dina inloggningsuppgifter, typ och version av webbläsare, tidszon och plats, typ och version av insticksprogram i webbläsaren. Operativsystem och plattform och annan teknik på de enheter du använder för att komma åt våra webbplatser, de sidor du har besökt på våra webbplatser och de länkar du har följt på dem.

3.4 Vi kan också samla in slutsatser som dras från den information vi samlar in när du besöker vår webbplats eller interagerar med våra verktyg, widgets eller plug-ins. Motsvarande Information om användarens preferenser och beteende som vi samlar in på vår webbplats för att skapa en profil om en användare som återspeglar användarens preferenser, egenskaper, predispositioner, beteende och förmågor.

 

4. ANVÄNDNINGEN AV DINA PERSONUPPGIFTER

Vi kan komma att använda dina personuppgifter för följande ändamål:

fullgöra avtalet med dig; administrera affärsförbindelser med dig så att vi kan tillhandahålla tjänsterna, inklusive för att tillhandahålla kundservice; förbättra våra tjänster; skicka viktig information om Tjänsterna eller andra tekniska meddelanden, uppdateringar, säkerhetsvarningar samt support- och administrativa meddelanden; skicka marknadsföringskommunikation till dig; utföra verifierings- och säkerhetskontroller samt framställa/försvara sig mot anspråk.

Inga särskilda kategorier av personuppgifter i den mening som avses i GDPR och ingen känslig information i den mening som avses i CCPA behandlas.

 

5. DIREKTMARKNADSFÖRING

Om det är tillåtet enligt gällande lagar kan vi använda ditt företags kontaktuppgifter för direktmarknadsföring. Vi kommer att ge dig möjlighet att invända i varje meddelande. Du kan också göra det genom att kontakta oss på hello@trusty.report. 

 

6. MOTTAGARE AV DINA UPPGIFTER

Med förbehåll för behovet av att fullgöra avtalet med dig baserat på det avtal du ingår med oss och våra legitima intressen. Vi kan komma att dela dina personuppgifter enligt vad som anges nedan:

Tredjepartsleverantörer hjälper till med olika affärsfunktioner, inklusive IT, automatisering, webbplatsutveckling och marknadsföring. De hanterar också datavärdskap, programmering och teknisk support efter behov.

Våra tredjepartsanalyspartners för att analysera trafiken på webbplatsen. Förstå användarnas eller kundernas behov och trender eller våra tredjepartsleverantörer av marknadsföringstjänster för att hjälpa oss att kommunicera med dig;

Professionella rådgivare inklusive advokater, bankirer, revisorer och som tillhandahåller konsult-, bank-, juridik-, försäkrings- och redovisningstjänster;

Tredje part om vi är skyldiga att göra det enligt lag, eller om vi anser att en sådan åtgärd är nödvändig för att: (a) uppfylla en begäran från en regering eller tillsynsmyndighet. (b) uppfylla kraven i lagen eller i en rättslig process. (c) skydda eller försvara våra juridiska rättigheter eller egendom, våra webbplatser, användare eller kunder.

GDPR

Vi kan dela personuppgifter, som din IP-adress och onlineaktivitet, med tredjepartsleverantörer av cookies för annonsering.

Detta möjliggör beteendebaserad annonsering i flera sammanhang baserat på den insamlade informationen. Enligt CCPA kan detta ses som att sälja din information, men enligt GDPR behöver vi ditt samtycke. Vår praxis för cookies följer GDPR och vi behandlar endast dina uppgifter med ditt samtycke. För fullständig information om de cookies som vi använder och de företag som kan få information om din internetaktivitet eller annan elektronisk nätverksaktivitet, se vår Cookiepolicy. Vi säljer inte medvetet personuppgifter om minderåriga under sexton år. Vi säljer inte din finansiella information när du gör betalningar till oss.

 

7. INTERNATIONELLA ÖVERFÖRINGAR AV UPPGIFTER

När uppgifter skickas utanför EES eller Storbritannien bedömer vi och säkerställer att tredje parter skyddar dina uppgifter och respekterar integritetsrättigheterna. Lämpliga åtgärder vidtas för dataskydd under sådana överföringar. Dessa skyddsåtgärder är avsedda att säkerställa att en liknande grad av skydd ges till dina uppgifter oavsett var de överförs och kan omfatta:

– endast överföra dina personuppgifter till länder som har bedömts tillhandahålla en adekvat skyddsnivå. För personuppgifter av Europeiska kommissionen, ICO eller den brittiska regeringen. eller

– ingå särskilda avtalsvillkor som har godkänts av Europeiska kommissionen. Även ICO eller den brittiska regeringen och som ger personuppgifter samma skydd som inom EES.

 

8. BEVARANDE AV UPPGIFTER

8.1 Vi får lagra dina personuppgifter så länge som vi behöver för de ändamål för vilka de behandlas eller som annars krävs enligt tillämplig lag. Efter att vår relation har upphört kan vi komma att behandla dina uppgifter under en rimlig tidsperiod, i enlighet med vad som krävs enligt lag. Detta kan innefatta att hantera potentiella anspråk eller andra lagliga syften.

8.2 När vi beräknar lämplig lagringstid för dina uppgifter tar vi hänsyn till uppgifternas art och känslighet. De syften för vilka vi behandlar uppgifterna och eventuella tillämpliga lagstadgade lagrings- eller begränsningsperioder. När behandlingen av uppgifterna inte längre är nödvändig kan vi på ett säkert sätt radera eller anonymisera dina personuppgifter.

8.3 För mer information om våra lagringstider, vänligen kontakta oss på hello@trusty.report.  

 

9. DINA RÄTTIGHETER

9.1 Enligt GDPR och UK GDPR har du rätt till vissa rättigheter i förhållande till vår hantering av dina personuppgifter, enligt beskrivningen nedan:

9.1.2 Du kan begära att vi bekräftar huruvida personuppgifter som rör dig behandlas eller inte och, om så är fallet. Tillgång till personuppgifterna och ytterligare information om behandlingen.

9.1.3 Om du anser att någon av de personuppgifter vi har om dig är felaktig eller ofullständig, ber vi dig meddela oss detta så snart som möjligt. Vi kommer att korrigera eller uppdatera all information så snart vi kan.

9.1.4 Du har rätt att få dina uppgifter raderade. Under vissa omständigheter kan det hända att vi inte kan uppfylla din begäran om dina personuppgifter är viktiga för verksamheten. Utöva eller försvara rättsliga anspråk, eller som vi måste behålla för att följa lagen.

9.1.5 Du har rätt till begränsning av behandling, under vissa omständigheter där uppgifterna behandlas felaktigt.

9.1.6 Du har rätt att få ut de personuppgifter som rör dig och som du har lämnat till oss. I ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format.

9.2. Enligt California Consumer Privacy Act, om du är bosatt i Kalifornien, har du följande rättigheter enligt California Consumer Privacy Act:

9.2.1. Rätt att få veta: Du kan begära att vi lämnar ut följande till dig: (1) de kategorier och/eller specifika personuppgifter som vi har samlat in om dig. (2) Kategorierna av källor till personuppgifterna. (3) De syften för vilka vi använder informationen. (4) De kategorier av tredje parter som vi lämnar ut informationen till, och (5) de kategorier av information som vi säljer eller lämnar ut till tredje parter. Du kan begära att få veta upp till två gånger per år, kostnadsfritt. Denna Integritetspolicy är avsedd att tillgodose denna rättighet.

9.2.2. Rätt till radering: Du kan begära att vi raderar dina personuppgifter som vi samlat in från dig. Vi kommer också att uppmana våra tjänsteleverantörer att göra detsamma, med vissa undantag (t.ex. om vi är skyldiga enligt lag att behålla informationen).

9.2.3. Rätt att välja bort försäljning eller delning: Du kan begära att vi slutar sälja eller dela dina personuppgifter (”opt-out”). Vi kan inte sälja eller dela dina personuppgifter efter att vi mottagit din begäran om opt-out om du inte senare ger oss tillstånd att göra det igen. Använd vårt formulär Sälj eller dela inte min personliga information för att hantera dina preferenser. 9.2.4 Rätt till rättelse: Du kan be oss att rätta felaktig information som vi har om dig.

9.2.6 Rätt att begränsa användningen och utlämnandet av känsliga personuppgifter. När vi behandlar känsliga personuppgifter om dig. Du kan be oss att endast använda dina känsliga personuppgifter för begränsade ändamål. Oftast för att tillhandahålla de tjänster som du har begärt.

9.2.7 Rätt till inga repressalier: vi kommer inte att diskriminera dig på grund av att du har utövat någon av de konsumenträttigheter som beskrivs ovan.

9.2.8 Vi erbjuder inga ekonomiska incitament för insamling eller bevarande. Även försäljning av personlig information och har inte ekonomiska incitamentsprogram för dig att välja till.

9.3 Om du vill utöva dessa rättigheter, vänligen skriv till oss med hjälp av kontaktuppgifterna. som finns i början av denna integritetspolicy eller skicka ett e-postmeddelande till oss på hello@trusty.report.  

 

12. KONTAKT OCH KLAGOMÅL

Om du har några klagomål om hur vi hanterar dina personuppgifter, vänligen kontakta oss på hello@trusty.report. Om vi inte kan lösa ditt klagomål och du vill gå vidare med ditt klagomål kan du göra det genom att kontakta den relevanta tillsynsmyndigheten. Du hittar en lista över EU:s tillsynsmyndigheter här. Våra utsedda representanter:

– för EU: Odvetniška družba Podjed, Kahne in partnerji o.p. – d.o.o., Štefanova ulica 13A, 1000 Ljubljana, Slovenien, tel: +386 1 43 00 310, e-post: info@podjed.si; huvudkontaktperson: Luka Podjed Våra representanter har mandat av oss att vara adresserade utöver eller istället för oss av, i synnerhet, tillsynsmyndigheter och registrerade. I alla frågor som rör behandling, i syfte att säkerställa efterlevnad av respektive EU- eller brittisk dataskyddsförordning.

REQUEST DOCUMENT