På företags- och organisationsområdet har man betonat behovet av att inrätta effektiva visselblåsarkanaler som inte bara följer reglerna utan också blir verktyg för att främja öppenhet och förhindra korrupta eller oetiska handlingar. Nedan följer en uppdelning av förfarandet för visselblåsarkanalen enligt gällande regler.

Vad är förfarandet för visselblåsarkanalen?

Förfarandet med visselblåsarkanaler avser den systematiska användningen av detta verktyg i företag och offentliga organ. Detta verktyg är lika grundläggande inom ramen för lag om skydd för visselblåsare vid korruption och EU:s direktiv om visselblåsning. I detta fall är det viktigt att förstå att dessa kanaler inte bara är mottagare av information, utan strukturerade system som måste följa ett specifikt protokoll och överensstämma med

policy för företagens sociala ansvar

.

Hur är en visselblåsarkanal uppbyggd?

Företag, särskilt de med fler än 50 anställda, har ett ansvar att införa en

obligatorisk visselblåsarkanal

.

Framför allt måste denna kanal vara strukturerad på ett sådant sätt att alla åtgärder eller beteenden som strider mot interna regler eller etablerade lagar kan rapporteras. Kanalerna för klagomål, oavsett om de är skriftliga eller muntliga, måste garantera konfidentialitet och dataskydd, och därmed respektera bestämmelserna i

dataskyddsombud (DPO)

.

Den korrekta

kanalhantering

innebär att ta emot klagomålet, utfärda en mottagningsbekräftelse, bedöma om klagomålet är giltigt och, om det godtas, inleda den interna utredningsprocessen. Viktigast av allt är att hela processen måste övervakas av

efterlevnadsansvarig


som säkerställer efterlevnaden i alla skeden av förfarandet.

Är det nödvändigt att ha ett förfarande för visselblåsarkanaler?

Ja, och det är viktigt inte bara av rättsliga skäl utan också för att säkerställa en smidig och effektiv process för hantering av klagomål. Hädanefter kan en dåligt hanterad kanal leda till

sanktioner


särskilt om det hindrar klagomåls- och utredningsprocessen.

Kommunikation av förfarandet

För att en visselblåsarkanal ska fungera effektivt är det absolut nödvändigt att informera om dess existens och förfaranden. Detta kan utan tvekan göras genom en kanalreglering, som helst publiceras på företagets webbplats. Därför är detta avgörande inte bara för intern personal utan även för tredje part som kan ha värdefull information att rapportera.

Slutsats

Inrättandet av en effektiv visselblåsarkanal och en korrekt hantering av denna är av avgörande betydelse idag. Företagen måste se till att dessa system inte bara uppfyller bestämmelserna utan också är verkliga verktyg för att garantera öppenhet och etik.

Relaterade ämnen

Compliance y Protección de Datos

Trusty Free
Gratis programvara för visselblåsare

Säker efterlevnad av EU:s direktiv om visselblåsare och USA:s lagstiftning om visselblåsare.

Direkt. Försäkring. Inga komplikationer.


FÅ Trusty Free!

Du kan också registrera dig för Trusty direkt via WordPress:


wordpress whistleblower hotline