Partie polityczne muszą zagwarantować uczciwość i przejrzystość swoich organizacji, ponieważ mają one fundamentalne znaczenie dla budowania bardziej sprawiedliwego społeczeństwa. Ustanowienie wewnętrznego kanału zgłaszania nieprawidłowości w tych podmiotach ułatwia wczesne wykrywanie i zapobieganie nielegalnym zachowaniom, takim jak klientelizm, marnotrawstwo środków publicznych, nieprawidłowe finansowanie i inne praktyki korupcyjne.

Dlaczego kanał dla sygnalistów jest niezbędny w partiach politycznych?

Obowiązkiem organizacji, nie tylko

firm

zapewnienie mechanizmów umożliwiających każdej osobie, zarówno wewnętrznej, jak i zewnętrznej w stosunku do organizacji, zgłaszanie nieetycznych lub niezgodnych z prawem praktyk. W konkretnym przypadku partii politycznych w Hiszpanii obowiązek ten jest jeszcze bardziej wyraźny ze względu na otrzymywane przez nie finansowanie publiczne.

Odpowiedni i skuteczny kanał zgłaszania nieprawidłowości to nie tylko odpowiedź na politykę społecznej odpowiedzialności biznesu.

politykę społecznej odpowiedzialności biznesu.

Jest on również zgodny z koncepcją whistleblowingu, zapewniając ochronę osobom, które zdecydują się złożyć skargę.

Przepisy i zgodność

Ustawa o ochronie osób zgłaszających przypadki korupcji, która wprowadza do Hiszpanii dyrektywę w sprawie informowania o nieprawidłowościach będzie regulować te kanały zgłaszania nieprawidłowości.

Ustawa ta nie tylko ułatwi zgłaszanie zachowań naruszających wewnętrzne przepisy partii politycznych, ale także tych, które naruszają przepisy zewnętrzne.

W związku z tym niezbędne będzie posiadanie

inspektora ochrony danych (DPO) i przestrzeganie przepisów RODO.

i przestrzegać

programu zgodności

w celu zapewnienia prawidłowej obsługi danych i procedur.

Wdrożenie kanału skarg dla partii politycznych

Aby ustanowić skuteczny kanał reklamacji, należy wziąć pod uwagę następujące kwestie:

  1. Sposób przekazywania skarg: Cyfrowy, telefoniczny lub pocztowy, musi gwarantować ochronę danych i umożliwiać anonimowe składanie skarg.
  2. Wyznaczenie osoby odpowiedzialnej: Ta osoba lub zespół musi mieć niezależność i być łącznikiem między kanałem a kierownictwem partii.
  3. Ustanowienie jasnych zasad: Opracuj przepisy, które określają, co można zgłaszać, kto może to zgłaszać i w jaki sposób będzie to obsługiwane.
  4. Proces: Opracowanie protokołu działania po otrzymaniu skargi, zapewniającego szybkość i skuteczność reakcji.
  5. Reklama: Publikowanie informacji o istnieniu kanału zarówno wewnętrznie, jak i zewnętrznie.

Wnioski

Wdrożenie kanału skarg w partiach politycznych jest niezbędnym środkiem do wzmocnienia demokracji, promowania przejrzystości i przywrócenia zaufania obywateli.

Powiązane tematy

Programa de compliance. Canal de denuncias

Trusty Free
Darmowe oprogramowanie dla sygnalistów

Niezawodna zgodność z dyrektywą UE w sprawie informowania o nieprawidłowościach i amerykańskimi przepisami dotyczącymi informowania o nieprawidłowościach.

Natychmiast. Ubezpieczenie. Brak komplikacji.


GET Trusty Free!

Możesz również zarejestrować się w Trusty bezpośrednio przez WordPress:


wordpress whistleblower hotline