Wewnętrzne skargi whistleblowingowe stały się istotnym mechanizmem reagowania na niezgodne z prawem zachowania w środowisku korporacyjnym. Czy firma może jednak odmówić rozpatrzenia skargi wewnętrznej, jeśli uzna, że nie ma wystarczających dowodów lub informacji dostarczonych przez sygnalistę?

najlepsze oprogramowanie dla sygnalistów

Odpowiedź na to pytanie zależy od kilku czynników i aspektów.

Na przykład przepisy obowiązujące obecnie w każdym kraju europejskim i wewnętrzne zasady każdej firmy.

W wielu krajach przepisy dotyczące whistleblowingu zostały transponowane z dyrektywy UE. Intencją jest ochrona sygnalistów. Wraz z promowaniem bardziej etycznego i przejrzystego środowiska w organizacjach. Głównym celem nowych przepisów jest zachęcenie pracowników do zgłaszania nielegalnych działań w środowisku biznesowym. To znaczy, bez obawy przed zdemaskowaniem przez innych współpracowników. Przepisy te ustanawiają jasne procedury zgłaszania nieprawidłowości i ich ochrony.


Jednak brak wystarczających dowodów lub informacji stanowi wyzwanie w procesie zarządzania kanałem whistleblowingu. Pracownik może dokonać zgłoszenia wewnętrznego na podstawie uzasadnionych podejrzeń lub obaw. Ale bez obowiązku przedstawienia konkretnych dowodów. W obliczu takiego scenariusza firmy mogą stanąć przed decyzją, czy zbadać taki raport.


W wielu przypadkach przepisy dotyczące whistleblowingu stanowią, że firmy muszą badać wszystkie skargi. Dzieje się tak niezależnie od głębokości bramki zatwierdzonej przez sygnalistę. Gwarantuje to, że żaden nielegalny czyn nie pozostanie niezbadany z powodu braku solidnych dowodów. Celem tych przepisów jest stworzenie środowiska umożliwiającego pracownikom zgłaszanie naruszeń bez obawy, że ich skarga zostanie odrzucona, jeśli nie dostarczą mocnych dowodów w pierwszej instancji.


Nie oznacza to, że nie zdarzają się sytuacje, w których firma kwestionuje zasadność dochodzenia z powodu braku dowodów lub informacji. Może to obejmować anonimowe zarzuty bez wystarczających szczegółów, niejasne zarzuty lub zarzuty bez solidnych podstaw. W takich sytuacjach spółki powinny rozważyć, czy informacje przekazane w skardze byłyby wystarczające do uzasadnienia wszczęcia wewnętrznego dochodzenia lub nawet podjęcia działań przez stronę trzecią (właściwy organ lub sąd).

Co zrobić, jeśli firma odmówi rozpatrzenia skargi sygnalisty?


Jeśli firma odmówi rozpatrzenia skargi bez uzasadnienia lub odpowiedniego uzasadnienia, może narazić się na ryzyko prawne, w tym sankcje. Dlatego też firmy powinny posiadać jasne zasady i procedury zarządzania takimi sytuacjami. Oraz o ustanowienie wymogów dotyczących walidacji wewnętrznych skarg dotyczących whistleblowingu, zgodnie z prawem.


Aby zachęcić sygnalistów do przekazywania wszystkich informacji niezbędnych do dokonania uzasadnionego zgłoszenia, spółki muszą zapewnić poufność i anonimowość na wszystkich etapach wewnętrznego procesu zgłaszania nieprawidłowości.


Brak dowodów nie powinien być powodem odrzucenia raportu bez wystarczającego uzasadnienia. Firmy powinny jednak podejmować świadome decyzje i przestrzegać obowiązujących przepisów, aby chronić sygnalistów i zapewnić integralność swoich wewnętrznych procesów.