Asianmukaisen ilmiantokanavaprotokollan käyttöönotto on olennaisen tärkeää avoimuuden ja sääntelyn noudattamisen varmistamiseksi seuraavissa tapauksissa.

yrityksissä

. Pöytäkirjan täytäntöönpano ja laatiminen herättävät kuitenkin epäilyjä. Erityisesti silloin, kun asetuksissa ei määritellä yksityiskohtaisia tietoja sen rekisteröinnistä tai ilmoittamisesta toimivaltaisille viranomaisille. Katsotaanpa, miten tämä elintärkeä työkalu luodaan.

yritysten yhteiskuntavastuuta koskeva politiikka

ja varmistaa sen tehokkuus.

Mikä on ilmiantajakanavan protokolla?

Ilmiantajakanava on väline, jonka avulla voidaan tehdä valituksia tai raportoida sääntöjenvastaisuuksista tai sääntöjen noudattamatta jättämisestä organisaatiossa. Se on keino, joka takaa toimittajan luottamuksellisuuden, johon usein viitataan nimellä “.ilmiantaja‘ tai ilmiantaja. Tätä kanavaa säätelee Laki 2/2023 jossa säädetään sisäisen tietojärjestelmän tarpeesta yrityksissä, joissa on yli 50 työntekijää. Ennen kaikkea selkeän ilmiantokanavaprotokollan laatiminen on olennaista sääntelyn noudattamisen kannalta.

Pöytäkirjan laatiminen

Tehokkaan ilmiantajakanavan luomiseksi on ensin päätettävä sen toteuttamisesta. The korruption ilmiantajien suojelua koskeva laki mukaan johtoelin on vastuussa tästä päätöksestä. Kun kanava on otettu käyttöön, on tärkeää suunnitella se luottamuksellisuus huomioon ottaen. Tärkeintä on tietojen esittämistapa ja tiedonantajan riittävä suojelu.

Sisäisen ja ulkoisen raportointikanavan välillä voi valita vapaasti. Jotkin organisaatiot voivat kuitenkin valita

ulkoinen valituskanava

puolueettomuuden ja tietosuojan varmistaminen, erityisesti Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin

tietosuojavaltuutetun ja tietosuojavaltuutetun

sääntöjen noudattamisesta vastaava virkamies.

Pöytäkirjan sisältö

Pöytäkirjan on oltava selkeä ja täsmällinen:

  • Johdanto: Yrityksen nimi, sääntelykehys ja täytäntöönpanon syyt.
  • Tarkoitus: Kanavan tarkoitus.
  • Soveltamisala: Määritelmä siitä, keneen sitä sovelletaan.
  • Takuut: Suojelu sekä ilmiantajalle että ilmoittajalle.
  • Menettely: Yksityiskohtaiset tiedot siitä, miten valitukset tehdään, käsitellään ja tutkitaan.

Tämän pöytäkirjan olennainen osa on

Vastuu hallinnoinnista

itsenäinen hahmo, joka varmistaa kanavan moitteettoman toiminnan.

Levittäminen ja rekisteröinti

Vaikka virallista rekisteriä ei vaadita, laissa 2/2023 todetaan, että saaduista tiedoista on ehdottomasti pidettävä sisäistä rekisteriä. Lisäksi pöytäkirjan on oltava kaikkien työntekijöiden ja sidosryhmien saatavilla.

Päätelmä

Avoimuus ja sääntöjen noudattaminen ovat olennaisen tärkeitä nykyaikana. Ilmiantajakanavan tehokkaalla käyttöönotolla varmistetaan, että yritykset eivät ainoastaan noudata säännöksiä vaan myös suojelevat niitä, jotka pyrkivät toimimaan oikein.

Aiheeseen liittyviä aiheita

eu whistleblower directive

Luotettava vapaa
Ilmainen ilmiantajaohjelmisto

EU:n Whistleblower-direktiivin ja Yhdysvaltojen whistleblower-lainsäädännön luotettava noudattaminen.

Heti. Vakuutus. Ei komplikaatioita.


GET Trusty Free!

Voit myös rekisteröityä Trustyyn suoraan WordPressin kautta:


wordpress whistleblower hotline