The

Espanjan laki ilmiantajista

edellyttää, että yrityksillä on oltava sisäinen ilmiantokanava, jos yrityksen tiloissa tapahtuu lainvastainen teko.

Miksi ilmiantojärjestelmän johtaja?

Whistleblowing-lain 8 §:ssä edellytetään, että nimetään

järjestelmäpäällikkö

. Vastedes ilmoittajakanava, joka voi olla luonnollinen henkilö tai kollegiaalinen elin. Toiseksi yrityksen on nimettävä yksi työntekijänsä vastaamaan viestinnän hallinnoinnista ja käsittelystä. kollegiaalisen elimen kanssa, jos valitus rekisteröidään.

Espanjan Whistleblowing-laissa selvennetään, että yksityisen sektorin yrityksen tapauksessa järjestelmäpäällikkö. Yhtä lailla luonnollinen henkilö tai yksikkö, jolle vastuullinen kollegiaalinen yksikkö on delegoinut tehtäviään, on yksikön johtaja.

Toisaalta konsernien osalta laissa säädetään järjestelmäpäälliköitä koskevista säännöistä. Kyseessä voi olla joko yksi henkilö koko konsernia varten tai yksi henkilö kutakin konserniin kuuluvaa yritystä varten.

Ilmoitusjärjestelmän johtajan nimittäminen

Järjestelmänvalvojan on toimittava vapaasti ja ilman, että hänen yrityksensä kollegat painostavat tai määräävät häntä. Jos yritysryhmällä on useita järjestelmävastaavia, ne voivat lähettää toisilleen täysin vapaasti valitusten käsittelyn asianmukaista toimintaa koskevia tietoja, kunhan ne kunnioittavat viestinnän luottamuksellisuutta.

On tärkeää muistaa, että järjestelmäpäälliköiden nimityksistä ja irtisanomisista on ilmoitettava komissiolle.

Ilmiantajien suojelusta vastaavalle riippumattomalle viranomaiselle

tai tarvittaessa alueiden viranomaisille ja muille elimille, ja perusteltava nimityksen tai erottamisen syyt.

Niissä yksiköissä tai elimissä, joissa sääntelystä vastaava henkilö on

noudattamisesta vastaava henkilö

tai lahjomattomuuspolitiikkojen hallinnoinnista vastaava henkilö on jo nimitetty, tämä työntekijä voidaan nimittää järjestelmäpäälliköksi, jos hän täyttää Espanjan Whistleblowing Act -laissa säädetyt vaatimukset.

Ilmoitusjärjestelmän hallinnoijan tehtävät

Tällä tavoin tämän henkilön on noudatettava tiettyjä velvoitteita erityisesti silloin, kun käsitellään sisäistä ilmiantoa koskevaa valitusta:

  • Lähetä ilmoitus ilmoituksen vastaanottamisesta ilmiantajalle lain edellyttämässä määräajassa.
  • Vastaus tutkintamenettelyyn.
  • Säilytä aina ilmiantajan luottamuksellisuus, myös suhteessa yrityksen johtoelimiin.
  • Pidä yhteyttä ilmiantajaan, jos tarvitaan lisätietoja valitukseen liittyvistä seikoista.
  • Kerro ilmiantajalle hänen oikeuksistaan ja toimista, joihin hän voi ryhtyä suojellakseen oikeuksiaan yrityksessä.
  • Kunnioita aina syyttömyysolettamaa ja asianomaisten henkilöiden kunniaa.
  • Toimita kaikki asiaankuuluvat tiedot välittömästi syyttäjänvirastolle, jos tosiseikat voivat viitata rikossyytteeseen. Jos tosiseikat vaikuttavat Euroopan unionin taloudellisiin etuihin, asia saatetaan Euroopan syyttäjänviraston käsiteltäväksi.

Aiheeseen liittyviä aiheita

trusty report whistleblowing

Luotettava vapaa
Ilmainen ilmiantajaohjelmisto

EU:n Whistleblower-direktiivin ja Yhdysvaltojen whistleblower-lainsäädännön luotettava noudattaminen.

Heti. Vakuutus. Ei komplikaatioita.


GET Trusty Free!

Voit myös rekisteröityä Trustyyn suoraan WordPressin kautta:


wordpress whistleblower hotline