Η ύπαρξη ενός μοντέλου διαύλου για την παροχή πληροφοριών είναι ζωτικής σημασίας για την αντιμετώπιση των προκλήσεων δεοντολογίας και συμμόρφωσης στις εταιρείες. Πάνω απ’ όλα, η ορθή εφαρμογή της περιλαμβάνει νομικές και οργανωτικές εκτιμήσεις.

Απαραίτητες απαιτήσεις για ένα κανάλι καταγγελιών

 1. Διαφάνεια: Η διαδικασία του καναλιού θα πρέπει να είναι σαφώς καθορισμένη. Το πιο σημαντικό, αυτό περιλαμβάνει τι μπορεί να αναφερθεί, πώς θα πρέπει να επισημοποιηθεί και ποιος φορέας θα διαχειρίζεται κάθε μέρος της διαδικασίας. Ακολουθώντας τις αρχές της ένα πρόγραμμα συμμόρφωσης.
  Ως εκ τούτου, κάθε στάδιο (παραλαβή, διερεύνηση, αξιολόγηση κυρώσεων και επιβολή) θα πρέπει να διεξάγεται από διαφορετικό φορέα για να διασφαλίζεται η αμεροληψία.
 2. Προσβασιμότητα: Οι εργαζόμενοι θα πρέπει να μπορούν να έχουν πρόσβαση στο κανάλι από διάφορες συσκευές και βασικά να υποβάλλουν τα παράπονά τους εύκολα.
 3. Επικοινωνία: Είναι ζωτικής σημασίας η ενημέρωση των εργαζομένων σχετικά με την ύπαρξη, τη χρήση και τα χαρακτηριστικά του καναλιού. Πάνω απ’ όλα, κυρίως πώς διασφαλίζεται η προστασία της ταυτότητας του πληροφοριοδότη, ευθυγραμμιζόμενη με τις κατευθυντήριες γραμμές που θεσπίζονται από το

  Νόμος περί προστασίας των πληροφοριοδοτών

  .

 4. Προστασία και εμπιστευτικότητα: Η προστασία τόσο του καταγγέλλοντος όσο και του αναφερόμενου πρέπει να είναι εγγυημένη. Με τον ίδιο τρόπο, αποφεύγοντας τα αντίποινα και τις ψευδείς κατηγορίες. Όταν είναι σύμφωνη με τις διατάξεις της

  πολιτική εταιρικής κοινωνικής ευθύνης

  και η

  ανεξάρτητη αρχή προστασίας των πληροφοριοδοτών.

 5. Παρακολούθηση: Η εισαγωγή δεικτών που επιτρέπουν την εκτίμηση και την αξιολόγηση των επιδόσεων του καναλιού είναι ζωτικής σημασίας.
 6. Προστασία δεδομένων: πάνω απ’ όλα, οι εταιρείες πρέπει να εγγυώνται την εμπιστευτικότητα των
  εμπιστευτικότητα των δεδομένων
  των πληροφοριοδοτών και των κατηγορουμένων, διασφαλίζοντας την προστασία τους.

Εφαρμογή ενός καναλιού για καταγγέλλοντες

Μετά τον καθορισμό της πολιτικής καναλιού και του φορέα που θα διαχειρίζεται τις καταγγελίες, πρέπει αναμφισβήτητα να ακολουθήσει η φάση της εφαρμογής. Εδώ, το κανάλι θα σχεδιαστεί με βάση ένα

μοντέλο καταγγελιών

Ειδικά για το κανάλι μοντέλο, θα θεσπιστούν οι κανονισμοί και θα καθοριστούν οι διαδικασίες.

Η κοινοποίηση του καναλιού σε ολόκληρη την εταιρεία είναι απαραίτητη, περιλαμβάνοντας ιδίως την εκπαίδευση στη χρήση του και τη δημοσίευση των κανονισμών. Επιπλέον, είναι ζωτικής σημασίας η συνεχής παρακολούθηση, η παρακολούθηση και η αξιολόγηση των επιδόσεών της μέσω δεικτών.

Συμπέρασμα

Η δημιουργία ενός αποτελεσματικού καναλιού για την καταγγελία είναι ένα συνολικό ουσιαστικό βήμα για κάθε εταιρεία που επιδιώκει να λειτουργεί με ακεραιότητα και διαφάνεια. Η διασφάλιση της προστασίας των πληροφοριοδοτών και η παροχή ενός σαφούς και προσβάσιμου μέσου αναφοράς είναι ουσιώδους σημασίας για τη διατήρηση της εμπιστοσύνης μεταξύ των εργαζομένων και τη διασφάλιση ότι κάθε παράβαση εντοπίζεται και αντιμετωπίζεται κατάλληλα.

Σχετικά θέματα

compliance en empresas. Canal de denuncias

Trusty Free
Δωρεάν λογισμικό καταγγελιών

Αξιόπιστη συμμόρφωση με την οδηγία της ΕΕ για τους πληροφοριοδότες και τη νομοθεσία των ΗΠΑ για τους πληροφοριοδότες.

Στιγμιαία. Ασφάλιση. Δεν υπάρχουν επιπλοκές.


ΑΠΟΚΤΗΣΤΕ το Trusty Free!

Μπορείτε επίσης να εγγραφείτε στο Trusty απευθείας μέσω του WordPress:


wordpress whistleblower hotline