Η ύπαρξη ενός κατάλληλου πρωτοκόλλου διαύλου καταγγελίας είναι απαραίτητη για τη διασφάλιση της διαφάνειας και της κανονιστικής συμμόρφωσης σε

εταιρείες

. Ωστόσο, η εφαρμογή και η επεξεργασία αυτού του πρωτοκόλλου εγείρουν αμφιβολίες. Ειδικά όταν οι κανονισμοί δεν καθορίζουν λεπτομέρειες σχετικά με την καταχώριση ή την κοινοποίησή του στις αρμόδιες αρχές. Ας δούμε πώς μπορείτε να δημιουργήσετε αυτό το ζωτικό εργαλείο για την

πολιτική εταιρικής κοινωνικής ευθύνης

και να διασφαλίζει την αποτελεσματικότητά της.

Ποιο είναι το πρωτόκολλο του καναλιού καταγγελιών;

Το κανάλι καταγγελίας είναι ένα εργαλείο που επιτρέπει την υποβολή καταγγελιών ή αναφορών για παρατυπίες ή μη συμμόρφωση εντός ενός οργανισμού. Είναι μια οδός που εγγυάται την εμπιστευτικότητα του δημοσιογράφου, που συχνά αναφέρεται ως “.whistleblower‘ ή πληροφοριοδότης. Το κανάλι αυτό ρυθμίζεται από Νόμος 2/2023 ο οποίος ορίζει την ανάγκη ύπαρξης εσωτερικού συστήματος πληροφόρησης σε επιχειρήσεις με περισσότερους από 50 εργαζομένους. Πάνω απ’ όλα, η καθιέρωση ενός σαφούς πρωτοκόλλου διαύλου για τη διακίνηση πληροφοριοδοτών είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση με τις κανονιστικές διατάξεις.

Δημιουργία του πρωτοκόλλου

Για τη δημιουργία ενός αποτελεσματικού καναλιού καταγγελιών, είναι ζωτικής σημασίας να αποφασιστεί πρώτα η εφαρμογή του. Το Νόμος για την προστασία των πληροφοριοδοτών διαφθοράς αναφέρει ότι το διοικητικό όργανο είναι υπεύθυνο για την απόφαση αυτή. Αφού ληφθεί, είναι σημαντικό να σχεδιαστεί το κανάλι λαμβάνοντας υπόψη την εμπιστευτικότητα. Το σημαντικότερο είναι η μέθοδος παρουσίασης των πληροφοριών και η κατάλληλη προστασία του πληροφοριοδότη.

Η επιλογή μεταξύ ενός εσωτερικού και ενός εξωτερικού καναλιού αναφοράς είναι ελεύθερη. Ωστόσο, ορισμένοι οργανισμοί μπορεί να επιλέξουν ένα

εξωτερικό κανάλι καταγγελιών

να διασφαλίσει την αμεροληψία και την προστασία των δεδομένων, ιδίως στο πλαίσιο της

Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων (DPO) και του

υπεύθυνος συμμόρφωσης.

Περιεχόμενο του πρωτοκόλλου

Το πρωτόκολλο πρέπει να είναι σαφές και συγκεκριμένο:

  • Εισαγωγή: Εταιρική επωνυμία, κανονιστικό πλαίσιο και λόγοι εφαρμογής.
  • Σκοπός: Σκοπός του καναλιού.
  • Πεδίο εφαρμογής: Καθορισμός των προσώπων στα οποία εφαρμόζεται.
  • Εγγυήσεις: Προστασία τόσο για τον καταγγέλλοντα όσο και για τον αναφερόμενο.
  • Διαδικασία: Λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο υποβολής, επεξεργασίας και διερεύνησης των καταγγελιών.

Βασικό στοιχείο του πρωτοκόλλου αυτού είναι η

Υπεύθυνος για τη διαχείριση

αυτόνομη φιγούρα που διασφαλίζει την ορθή λειτουργία του καναλιού.

Διάδοση και εγγραφή

Αν και δεν απαιτείται επίσημο μητρώο, ο νόμος 2/2023 αναφέρει ότι είναι απαραίτητο να υπάρχει εσωτερικό μητρώο των πληροφοριών που λαμβάνονται. Επιπλέον, το πρωτόκολλο πρέπει να είναι προσβάσιμο σε όλους τους εργαζόμενους και τους ενδιαφερόμενους φορείς.

Συμπέρασμα

Τέλος, η διαφάνεια και η συμμόρφωση είναι απαραίτητες στη σύγχρονη εποχή. Η αποτελεσματική εφαρμογή ενός καναλιού καταγγελιών διασφαλίζει ότι οι εταιρείες όχι μόνο τηρούν τους κανονισμούς αλλά και προστατεύουν όσους προσπαθούν να πράξουν το σωστό.

Σχετικά θέματα

eu whistleblower directive

Trusty Free
Δωρεάν λογισμικό καταγγελιών

Αξιόπιστη συμμόρφωση με την οδηγία της ΕΕ για τους πληροφοριοδότες και τη νομοθεσία των ΗΠΑ για τους πληροφοριοδότες.

Στιγμιαία. Ασφάλιση. Δεν υπάρχουν επιπλοκές.


ΑΠΟΚΤΗΣΤΕ το Trusty Free!

Μπορείτε επίσης να εγγραφείτε στο Trusty απευθείας μέσω του WordPress:


wordpress whistleblower hotline