Η πολιτική του καναλιού καταγγελιών είναι ένα ζωτικής σημασίας στοιχείο για τους σημερινούς οργανισμούς και τις εταιρείες. Εξασφάλιση ενός ασφαλούς και διαφανούς διαύλου για να εκφράζουν οι πολίτες τις ανησυχίες τους χωρίς φόβο. Η προστασία από αντίποινα είναι θεμελιώδης για την ηθική και αποτελεσματική διακυβέρνηση.

Ποια είναι η πολιτική του καναλιού για τους πληροφοριοδότες;

Η πολιτική για το κανάλι καταγγελιών αναφέρεται σε ένα έγγραφο που καθορίζει τις γενικές αρχές και διαδικασίες που σχετίζονται με το εσωτερικό σύστημα αναφοράς ή το κανάλι καταγγελιών μιας εταιρείας ή ενός οργανισμού. Ειδικότερα, η δημοσίευσή της εξασφαλίζει ότι ο καθένας, ανεξάρτητα από τη σχέση του με την εταιρεία, μπορεί να έχει πρόσβαση στις πληροφορίες αυτές και να κατανοήσει τον τρόπο λειτουργίας της.

Η πολιτική καταγγελίας είναι απαραίτητη για την προώθηση ενός περιβάλλοντος στο οποίο οι εργαζόμενοι θα αισθάνονται σίγουροι ότι μπορούν να αναφέρουν ύποπτες ή ακατάλληλες δραστηριότητες ή πρακτικές.


Περισσότερα για το εσωτερικό σύστημα αναφοράς

.

Είναι υποχρεωτική η θέσπιση αυτής της πολιτικής;

Η απάντηση είναι ναι. Είναι ουσιώδης και, κατά συνέπεια, ο υποχρεωτικός χαρακτήρας της καθορίζεται στο δίκαιο της
του νόμου για το κανάλι του πληροφοριοδότη.

Πάνω απ’ όλα, αποτελεί ένα κρίσιμο εργαλείο για τις εταιρείες που επιδιώκουν να διατηρήσουν ένα ασφαλές και ηθικό εργασιακό περιβάλλον.

Το πιο σημαντικό είναι ότι οι εταιρείες με περισσότερους από 50 υπαλλήλους πρέπει να υιοθετήσουν αυτό το κανάλι και να δημοσιοποιήσουν τις πολιτικές τους.

Βασικά περιεχόμενα της πολιτικής του καναλιού καταγγελιών

Ο νόμος υπαγορεύει ότι η πολιτική του καναλιού πρέπει, τουλάχιστον, να περιλαμβάνει τις γενικές αρχές και

τη διαδικασία του καναλιού.

Ωστόσο, πολλές εταιρείες επεκτείνουν αυτό το περιεχόμενο για να παρέχουν μια σαφέστερη και λεπτομερέστερη κατανόηση της διαδικασίας. Μια συνιστώμενη δομή θα μπορούσε να περιλαμβάνει:

 • Εισαγωγή: Λόγοι πίσω από την εφαρμογή του καναλιού και στόχοι πολιτικής.
 • Πεδίο εφαρμογής: Πάνω απ’ όλα,καθορίζει ποιος μπορεί να καταγγείλει και να καταγγελθεί και τι είδους ενέργειες ή πρακτικές μπορούν να καταγγελθούν.
 • Γενικές αρχές: Οι αρχέςαυτές θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την προσβασιμότητα, τη διαφάνεια, την καλή πίστη και την προστασία των πληροφοριοδοτών.
 • Διαδικασία: Περιγράφει τον τρόπο παραλαβής, επεξεργασίας και οριστικοποίησης των καταγγελιών.
 • Μέτρα προστασίας: Προστατευτικά μέτρα: Ειδικάγια τους καταγγέλλοντες και όσους καταγγέλλονται ή επηρεάζονται από την καταγγελία.
 • Αναθεώρηση πολιτικής: Περιπτώσεις υπό τις οποίες η πολιτική θα επανεξεταστεί και θα επικαιροποιηθεί.
 • Προστασία δεδομένων: Διασφαλίζει ότι η εταιρεία συμμορφώνεται με τους κανονισμούς περί προστασίας δεδομένων και, εάν είναι απαραίτητο, διαθέτει

  [delegado de protección de datos]
  .

Ανάπτυξη της πολιτικής του καναλιού για τους πληροφοριοδότες

Η χάραξη πολιτικής είναι σίγουρα ένα κρίσιμο βήμα στη διαδικασία εφαρμογής του νόμου περί καταγγελιών.

καναλιού καταγγελιών.

Πριν από τη σύνταξή του, είναι ζωτικής σημασίας να έχουν καθοριστεί με σαφήνεια πτυχές όπως οι διαδρομές επικοινωνίας και οι

κανάλια επικοινωνίας.

Ωστόσο, τα μέτρα προστασίας των δεδομένων και ο ορισμός ενός υπεύθυνου προσώπου πρέπει να ορίζονται σαφώς πριν από τη σύνταξή του. Αφού γίνει αυτό, η πολιτική μπορεί να αναρτηθεί στον ιστότοπο της εταιρείας, ιδανικά σε προσβάσιμη και μεταφορτώσιμη μορφή.

Εν τω μεταξύ, είναι σημαντικό να θυμάστε ότι η πολιτική αυτή και η διαδικασία της πρέπει να συμφωνηθεί με τους νόμιμους εκπροσώπους των εργαζομένων.

Ιδιαίτερα μεταξύ των πλεονεκτημάτων του

σχεδίου Trusty+

είναι ένα δείγμα
πολιτική καναλιού καταγγελιών για να σας βοηθήσει
να τη δημιουργήσετε με απλό και αποτελεσματικό τρόπο.

Συμπέρασμα

Η πολιτική καταγγελίας αποτελεί ζωτικό στοιχείο μιας σύγχρονης οργανωτικής δομής, διασφαλίζοντας την ακεραιότητα και τη διαφάνεια στις καθημερινές λειτουργίες. Εκτός από την εφαρμογή της, είναι επίσης χρήσιμο να διερευνηθούν άλλα συναφή ζητήματα, όπως:

Σχετικά θέματα

whistleblower protection laws

Trusty Free
Δωρεάν λογισμικό καταγγελιών

Αξιόπιστη συμμόρφωση με την οδηγία της ΕΕ για τους πληροφοριοδότες και τη νομοθεσία των ΗΠΑ για τους πληροφοριοδότες.

Στιγμιαία. Ασφάλιση. Δεν υπάρχουν επιπλοκές.


ΑΠΟΚΤΗΣΤΕ το Trusty Free!

Μπορείτε επίσης να εγγραφείτε στο Trusty απευθείας μέσω του WordPress:


wordpress whistleblower hotline