Ακολουθούν τα λάθη που μπορεί να κάνει το πρόγραμμα συμμόρφωσής σας
πρόγραμμα συμμόρφωσης

πρόγραμμα πρέπει να αποφύγει.

Το σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον απαιτεί προγράμματα συμμόρφωσης
συμμόρφωση
αποτελεσματική για την αποφυγή ποινικών ευθυνών και τη διασφάλιση ηθικών και νομοταγών επιχειρήσεων. Επιπλέον, αυτή η κανονιστική συμμόρφωση ενισχύει την εικόνα και τη φήμη της εταιρείας στα μάτια της κοινωνίας. Ωστόσο, δεν είναι χωρίς προκλήσεις.

1. Έλλειψη ενημέρωσης

Οι νόμοι και οι κανονισμοί εξελίσσονται συνεχώς. Ως εκ τούτου, η μη αναθεώρηση και επικαιροποίηση του συμμόρφωση μπορεί τακτικά να οδηγήσει σε απρόβλεπτους κινδύνους και αναποτελεσματικότητα του συστήματος. Είναι ζωτικής σημασίας να είστε ενήμεροι για τις επικαιροποιήσεις στην

νόμος περί προστασίας των πληροφοριοδοτών

και στο

τις απαιτήσεις του καταγγέλλοντος

του
απαιτήσεις του προγράμματος συμμόρφωσης.

2. Ακατανόητο των πολιτικών συμμόρφωσης

Είναι σημαντικό οι κατευθυντήριες γραμμές να είναι άμεσες, σαφείς και προσιτές σε όλα τα μέλη της εταιρείας. Αποφύγετε την πολύπλοκη νομική ορολογία και επικεντρωθείτε σε απλή και κατανοητή γλώσσα.

3. Παραμέληση της ανάλυσης ειδικών κινδύνων

Πάνω απ’ όλα, η παράλειψη εντοπισμού και αξιολόγησης των ειδικών κινδύνων που ενυπάρχουν στην επιχείρηση και στον τομέα της αποτελεί ένα από τα σοβαρότερα σφάλματα. Το πιο σημαντικό είναι να προσαρμοστεί το πρόγραμμα στις ιδιαιτερότητες της δραστηριότητας και στις συγκεκριμένες διαδικασίες της εταιρείας.

4. Έλλειψη συμμετοχής της διοίκησης και των υπευθύνων περιοχής.

Η διοίκηση πρέπει να καθιερώσει έναν “τόνο από την κορυφή”, ενώ οι διευθυντές των τομέων πρέπει να διαδίδουν και να επιβάλλουν τις πολιτικές στα αντίστοιχα τμήματά τους. Η πολιτική εταιρικής κοινωνικής ευθύνης είναι ένα σαφές παράδειγμα του πώς η συμμετοχή της διοίκησης μπορεί να κάνει τη διαφορά.

5. Μη εφαρμογή διαύλων υποβολής καταγγελιών

Προφανώς η

κανάλια καταγγελίας

είναι απαραίτητα για να αναφέρουν οι εργαζόμενοι παρατυπίες. Είναι σημαντικό να εξετάσετε τα υποχρεωτικά κανάλια καταγγελιών και να γνωρίζετε τα πλεονεκτήματα των εξωτερικών καναλιών καταγγελιών.

6. Σύγχυση μεταξύ κατάρτισης και ευαισθητοποίησης

Και οι δύο έννοιες είναι ζωτικής σημασίας, αλλά δεν είναι το ίδιο. Ενώ η κατάρτιση επικεντρώνεται στη διδασκαλία πολιτικών και μέτρων συμμόρφωσης, η ευαισθητοποίηση αποσκοπεί στην καλλιέργεια δεοντολογικής κουλτούρας στην εταιρεία. Σημαντικό είναι όχι μόνο να εκπαιδεύονται οι εργαζόμενοι, αλλά και να κατανοούν τη σημασία των όσων μαθαίνουν.

7. Αμέλεια κατά τον έλεγχο των επιχειρηματικών εταίρων και των προμηθευτών.

Η μη διενέργεια επαρκούς δέουσας επιμέλειας όσον αφορά τους εταίρους και τους προμηθευτές μπορεί να οδηγήσει σε απρόβλεπτους κινδύνους. Πάνω απ’ όλα, είναι σημαντικό να διενεργείται ενδελεχής αξιολόγηση και να διασφαλίζεται η συμμόρφωσή τους με τους ισχύοντες κανονισμούς.

8. Βασιζόμενοι στην “ψεύτικη συμμόρφωση

Η εφαρμογή ενός γενικού προγράμματος, χωρίς προσαρμογή ή συγκεκριμένα μέτρα, είναι ένα άλλο λάθος που πρέπει να αποφύγετε. Ένα αποτελεσματικό πρόγραμμα συμμόρφωσης πρέπει να είναι προσαρμοσμένο στις ιδιαιτερότητες και τους κινδύνους της εκάστοτε εταιρείας.

Σχετικά θέματα

Programa de compliance. Canal de denuncias

Trusty Free
Δωρεάν λογισμικό καταγγελιών

Αξιόπιστη συμμόρφωση με την οδηγία της ΕΕ για τους πληροφοριοδότες και τη νομοθεσία των ΗΠΑ για τους πληροφοριοδότες.

Στιγμιαία. Ασφάλιση. Δεν υπάρχουν επιπλοκές.


ΑΠΟΚΤΗΣΤΕ το Trusty Free!

Μπορείτε επίσης να εγγραφείτε στο Trusty απευθείας μέσω του WordPress:


wordpress whistleblower hotline