Στον επιχειρηματικό και οργανωτικό τομέα, έχει δοθεί έμφαση στην ανάγκη δημιουργίας αποτελεσματικών διαύλων πληροφόρησης που όχι μόνο συμμορφώνονται με τους κανονισμούς, αλλά γίνονται επίσης εργαλεία για την προώθηση της διαφάνειας και την πρόληψη διεφθαρμένων ή ανήθικων πράξεων. Ακολουθεί η ανάλυση της διαδικασίας του καναλιού καταγγελίας σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς.

Ποια είναι η διαδικασία του καναλιού καταγγελιών;

Η διαδικασία του καναλιού καταγγελιών αναφέρεται στη συστηματική λειτουργία αυτού του εργαλείου σε εταιρείες και δημόσιους φορείς. Το εργαλείο αυτό είναι εξίσου θεμελιώδες στο πλαίσιο της νόμος για την προστασία των πληροφοριοδοτών διαφθοράς και την οδηγία της ΕΕ για τις καταγγελίες. Στην περίπτωση αυτή, είναι σημαντικό να κατανοήσουμε ότι τα κανάλια αυτά δεν είναι απλοί δέκτες πληροφοριών, αλλά δομημένα συστήματα που πρέπει να ακολουθούν ένα συγκεκριμένο πρωτόκολλο και να συμμορφώνονται με τις

πολιτική εταιρικής κοινωνικής ευθύνης

.

Πώς είναι δομημένο ένα κανάλι καταγγελιών;

Οι εταιρείες, ιδίως εκείνες που απασχολούν περισσότερους από 50 υπαλλήλους, έχουν την ευθύνη να εφαρμόσουν ένα

υποχρεωτικό κανάλι καταγγελιών

.

Πάνω απ’ όλα, ο δίαυλος αυτός πρέπει να είναι δομημένος με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορεί να αναφερθεί οποιαδήποτε ενέργεια ή συμπεριφορά αντίθετη με τους εσωτερικούς κανονισμούς ή τους ισχύοντες νόμους. Οι δίαυλοι του διαύλου καταγγελιών, γραπτών ή προφορικών, πρέπει να εγγυώνται την εμπιστευτικότητα και την προστασία των δεδομένων, τηρώντας έτσι τις διατάξεις της

Υπεύθυνος προστασίας δεδομένων (ΥΠΔ)

.

Το σωστό

διαχείριση του καναλιού

περιλαμβάνει την παραλαβή της καταγγελίας, την έκδοση βεβαίωσης παραλαβής, την αξιολόγηση της εγκυρότητας της καταγγελίας και, εφόσον γίνεται δεκτή, την έναρξη της διαδικασίας εσωτερικής έρευνας. Το σημαντικότερο είναι ότι η όλη διαδικασία πρέπει να εποπτεύεται από τον

υπεύθυνος συμμόρφωσης


ο οποίος διασφαλίζει τη συμμόρφωση σε όλα τα στάδια της διαδικασίας.

Είναι απαραίτητο να υπάρχει διαδικασία διαύλου για την ενημέρωση των πληροφοριοδοτών;

Ναι, και είναι ζωτικής σημασίας όχι μόνο για νομικούς λόγους αλλά και για να εξασφαλιστεί μια ευέλικτη και αποτελεσματική διαδικασία διαχείρισης των καταγγελιών. Ως εκ τούτου, ένα κακώς διαχειριζόμενο κανάλι μπορεί να οδηγήσει σε

κυρώσεις


ιδίως εάν παρεμποδίζει τη διαδικασία καταγγελίας και διερεύνησης.

Κοινοποίηση της διαδικασίας

Για να λειτουργήσει αποτελεσματικά ένας δίαυλος καταγγελιών, είναι επιτακτική ανάγκη να γνωστοποιηθεί η ύπαρξη και η διαδικασία του. Αυτό μπορεί αναμφίβολα να γίνει μέσω ενός κανονισμού καναλιών, ο οποίος ιδανικά δημοσιεύεται στον ιστότοπο της εταιρείας. Επομένως, αυτό είναι ζωτικής σημασίας όχι μόνο για το εσωτερικό προσωπικό αλλά και για τρίτους που μπορεί να έχουν πολύτιμες πληροφορίες να αναφέρουν.

Συμπέρασμα

Η καθιέρωση ενός αποτελεσματικού διαύλου καταγγελιών και η ορθή διαχείρισή του είναι σήμερα ζωτικής σημασίας. Οι εταιρείες πρέπει να διασφαλίζουν ότι τα συστήματα αυτά όχι μόνο συμμορφώνονται με τους κανονισμούς, αλλά αποτελούν πραγματικά εργαλεία που εγγυώνται τη διαφάνεια και τη δεοντολογία.

Σχετικά θέματα

Compliance y Protección de Datos

Trusty Free
Δωρεάν λογισμικό καταγγελιών

Αξιόπιστη συμμόρφωση με την οδηγία της ΕΕ για τους πληροφοριοδότες και τη νομοθεσία των ΗΠΑ για τους πληροφοριοδότες.

Στιγμιαία. Ασφάλιση. Δεν υπάρχουν επιπλοκές.


ΑΠΟΚΤΗΣΤΕ το Trusty Free!

Μπορείτε επίσης να εγγραφείτε στο Trusty απευθείας μέσω του WordPress:


wordpress whistleblower hotline