Intern whistleblowing i en virksomhed er en vigtig mekanisme til at identificere og håndtere forseelser, svindel eller etiske overtrædelser. Whistleblowing-lovgivningen udstikker klare retningslinjer for, hvordan organisationer skal håndtere whistleblowing, og inden for disse rammer spiller topledere og direktører en nøglerolle i efterforskningen af disse beskyldninger.

Nedenfor diskuterer vi de karakteristika, som bør være vejledende for enhver topleder i en virksomhed, når der opstår en intern whistleblowing-beskyldning:

gratis whistleblower-software

Trusty Free Whistleblower-Software

Forpligtelse og ansvarlighed

Topledere og direktører er ansvarlige for at lede og føre tilsyn med undersøgelsen af intern whistleblowing i en virksomhed og sikre, at den gennemføres på en upartisk og gennemsigtig måde. Deres forpligtelse til etik og integritet bliver endnu vigtigere i denne proces, da de slår tonen an i toppen og er forbilleder for den forventede adfærd for resten af organisationen.

Respekt for undersøgelsesprocessen

Det europæiske whistleblowing-direktiv fremhæver vigtigheden af en struktureret og effektiv proces til undersøgelse af intern whistleblowing. Seniorchefer og direktører bør sikre, at der er klare procedurer for at modtage, vurdere og behandle klager på en fortrolig måde. Det indebærer, at der oprettes et kompetent efterforskningsteam, og at der afsættes tilstrækkelige ressourcer (f.eks. til at finansiere specifikke platforme til styring af whistleblowing-kanalen).

Beskyttelse af whistleblowere

Et af de vigtigste spørgsmål er beskyttelse af whistleblowere. Topchefer og direktører bør sikre, at der er foranstaltninger på plads til at beskytte whistleblowere, undgå repressalier og sikre deres anonymitet, hvor det er muligt. At skabe et sikkert miljø for whistleblowing er afgørende for at fremme gennemsigtighed og ansvarlighed.

Samarbejde med kompetente myndigheder

I tilfælde, der kræver indgriben fra eksterne myndigheder, bør den øverste ledelse samarbejde fuldt ud med dem. De europæiske whistleblower-regler understreger behovet for at samarbejde med de kompetente myndigheder og sikre, at relevante oplysninger deles rettidigt og fyldestgørende, og at disse oplysninger ikke lækker både inden for og uden for virksomheden.

Gennemsigtig kommunikation

Gennemsigtig kommunikation er afgørende i hele undersøgelsesprocessen. Topchefer og direktører bør informere relevante interessenter om undersøgelsens fremskridt uden at kompromittere dens integritet. Effektiv kommunikation bidrager til at bevare tilliden både internt og eksternt og viser virksomhedens forpligtelse til ansvarlighed.

Implementering af passende foranstaltninger til sagen

Når undersøgelsen er afsluttet, bør topledere og direktører træffe effektive korrigerende foranstaltninger. Det kan omfatte disciplinære sanktioner, ændringer i interne politikker eller endda justeringer i organisationskulturen. Forordningen om whistleblowing understreger behovet for at handle proportionelt og retfærdigt under hensyntagen til de specifikke omstændigheder i hver enkelt sag.

Intern compliance-kultur

Den øverste ledelse har et ansvar for at opdyrke en vedvarende compliance-kultur i virksomheden. Det indebærer implementering af uddannelsesprogrammer, regelmæssig gennemgang af politikker og fremme af etiske værdier. En stærk compliance-kultur forebygger ikke kun forseelser, men styrker også organisationens modstandsdygtighed over for potentielle etiske udfordringer.

Få vores gratis whistleblower-software