Вътрешният процес на подаване на сигнали за нередности в дадена компания е ключов механизъм за идентифициране и справяне с неправомерни действия, измами или етични нарушения. Законодателството за подаване на сигнали за нередности определя ясни насоки за това как организациите трябва да се справят с подаването на сигнали за нередности и в тази рамка висшите мениджъри и директорите играят ключова роля при разследването на тези твърдения.

По-долу обсъждаме характеристиките, от които трябва да се ръководи всеки висш мениджър в дадена компания, когато възникне вътрешно обвинение в подаване на сигнал за нередности:

безплатен софтуер за подаване на сигнали за нередности

Trusty Безплатен софтуер за подаване на сигнали за нередности

Ангажираност и отчетност

Висшите мениджъри и директорите са отговорни за ръководенето и надзора на разследването на вътрешни сигнали за нередности в компанията, като гарантират, че то се провежда по безпристрастен и прозрачен начин. Тяхната ангажираност с етиката и почтеността става още по-важна в този процес, тъй като те задават тона на върха и моделират очакваното поведение за останалата част от организацията.

Зачитане на процеса на разследване

Европейската директива за подаване на сигнали за нередности подчертава значението на структуриран и ефективен процес за разследване на вътрешни сигнали за нередности. Висшите ръководители и директорите трябва да гарантират, че са въведени ясни процедури за получаване, оценка и разглеждане на жалби по поверителен начин. Това предполага създаването на компетентен екип за разследване и адекватно разпределение на ресурсите (например за финансиране на специални платформи за управление на канала за подаване на сигнали за нередности).

Защита на лицата, подаващи сигнали за нередности

Един от ключовите въпроси е защитата на лицата, подаващи сигнали за нарушения. Висшите ръководители и директорите следва да гарантират, че са налице мерки за защита на лицата, подаващи сигнали за нередности, като се избягва отмъщение и се гарантира тяхната анонимност, когато това е възможно. Създаването на безопасна среда за подаване на сигнали за нередности е от съществено значение за насърчаване на прозрачността и отчетността.

Сътрудничество с компетентните органи

В случаи, изискващи намесата на външни органи, висшето ръководство следва да им оказва пълно съдействие. Европейските разпоредби за подаване на сигнали за нередности категорично установяват необходимостта от сътрудничество с компетентните органи, като се гарантира, че съответната информация се споделя своевременно и в пълен обем и че тази информация не успява да изтече както вътре в компанията, така и извън нея.

Прозрачна комуникация

Прозрачната комуникация е от съществено значение по време на целия процес на разследване. Висшите ръководители и директорите следва да информират съответните заинтересовани страни за хода на разследването, без да нарушават неговата цялост. Ефективната комуникация допринася за поддържане на доверието както във вътрешен, така и във външен план и демонстрира ангажираността на компанията към отчетността.

Прилагане на подходящите за случая мерки

След приключване на разследването висшите ръководители и директорите трябва да предприемат ефективни коригиращи действия. Това може да включва дисциплинарни санкции, промени във вътрешните политики или дори промени в организационната култура. Регламентът относно сигналите за нередности подчертава необходимостта да се действа пропорционално и справедливо, като се отчитат конкретните обстоятелства на всеки случай.

Вътрешна култура на съответствие

Висшето ръководство е отговорно за изграждането на постоянна култура на спазване на законодателството в компанията. Това включва прилагане на програми за обучение, периодичен преглед на политиките и насърчаване на етичните ценности. Силната култура на спазване на правилата не само предотвратява неправомерни действия, но и укрепва устойчивостта на организацията към потенциални етични предизвикателства.

Вземете нашия безплатен софтуер за подаване на сигнали за нередности