Ето кои са грешките, които може да допусне вашата програма за съответствие . програма за съответствие трябва да избягва.

Съвременната бизнес среда изисква ефективни програми за спазване на законодателството, за да се избегне наказателна отговорност и да се гарантират етични и законосъобразни операции. Освен това, това съответствие укрепва имиджа и репутацията на компанията в обществото. Това обаче не е лишено от предизвикателства.

1. Недостиг на актуализация

Законите и разпоредбите непрекъснато се развиват. Ако не се прави редовен преглед и актуализация на програмата за съответствие, това може да доведе до непредвидени рискове и неефективност на системата. Изключително важно е да сте наясно с актуализациите на закона за лицата, подаващи сигнали за нередности закона за защита на лицата, подаващи сигнали за нередности и в изискванията на програмата за съответствие. изискванията на програмата за съответствие.

2. Неразбираемост на политиките за съответствие

От съществено значение е насоките да са ясни и достъпни за всички членове на компанията. Избягвайте сложната правна терминология и се съсредоточете върху прост и разбираем език.

3. Анализ на специфичния риск от пренебрегване

Неуспехът да се идентифицират и оценят специфичните рискове, присъщи на компанията и нейния сектор, е една от сериозните грешки. Изключително важно е програмата да се адаптира към особеностите на дейността и специфичните процеси в предприятието.

4. Липса на ангажираност от страна на ръководството и областните управители.

Ръководството трябва да установи „тон отгоре“, докато ръководителите на области трябва да разпространяват и прилагат политиките в съответните отдели. Политиката за корпоративна социална отговорност е ясен пример за това как участието на ръководството може да доведе до промяна.

5. Липса на канали за подаване на жалби

Сайтът канали за подаване на сигнали за нередности са от съществено значение за служителите да докладват за нередности. От съществено значение е да се разгледат задължителните канали за подаване на сигнали и да се осъзнаят предимствата на външните канали за подаване на сигнали.

6. Объркване между обучение и повишаване на осведомеността

И двете понятия са жизненоважни, но не са едни и същи. Докато обучението се фокусира върху преподаването на политики и мерки за спазване на законодателството, повишаването на осведомеността има за цел да култивира етична култура в компанията. Важно е не само да обучавате служителите, но и да ги накарате да разберат важността на това, което са научили.

7. Небрежност при проверката на бизнес партньори и доставчици

Непровеждането на адекватна надлежна проверка на партньорите и доставчиците може да доведе до непредвидени рискове. От съществено значение е да се извърши задълбочена оценка и да се гарантира, че те отговарят на приложимите разпоредби.

8. Разчитане на „фалшиво съответствие

Друга грешка, която трябва да се избягва, е прилагането на обща програма без персонализация или конкретни мерки. Ефективната програма за съответствие трябва да бъде съобразена със спецификата и рисковете на съответното дружество.

Свързани теми

Програма за съответствие. Канал за оплаквания

Безплатно за Trusty
Софтуер за подаване на сигнали за нередности

Надеждно спазване на Директивата на ЕС за сигнализиране на нередности и на законодателството на САЩ за сигнализиране на нередности.

Незабавно. Застраховка. Неусложнен.


ПОЛУЧАВАЙТЕ Trusty безплатно!

Можете също така да се регистрирате в Trusty директно чрез WordPress:

гореща линия за подаване на сигнали за нередности в WordPress